Lilly Punto Valentino 3 roky - Závody Bestagility, podzim 2017